Tour of a Lifetime: Clipping, Samyukta Karnataka Kannade Daily